متخصصین بخش اندو کلینیک ویژه دندانپزشکی
 
 نام و نام خانوادگی  سمت  عکس
 دکتر نرگس سیمدار  استادیار
دکتر زهرا پاک سرشت  استادیار 

 

دکتر سمانه حاجی زاده  استادیار 

 

دکتر سارا ساعدی استادیار

 

 
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400