متخصصین بخش ترمیمی کلینیک ویژه دندانپزشکی
 
 عکس  سمت  نام و نام خانوادگی
    استادیار  دکتر یاسمن صادقی
  استادیار  دکتر فرشته ناصر علوی
   استادیار دکتر مهرسیما قوامی 

 

 

استادیار زهرا خوب روی
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400