متخصصین بخش جراحی کلینیک ویژه دندانپزشکی
 
عکس  سمت  نام و نام خانوادگی
    استادیار  دکتر هادی حسینی
  استادیار  دکتر عیسی عبدی 

 

 

استادیار  دکتر سبحان پورارض 

 

استادیار دکتر علی نظرپور
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400