اعضای هیئت مدیره کلینیک ویژه تخصصی دانشکده دندانپزشکی
 

   

دکتر حسین شیخ نژاد

مدیرعامل هیئت مدیره و ریاست کلینیک ویژه 

دکتر سارا باقری

عضو هیئت مدیره کلینیک ویژه

 

 دکتر اشکان سالاری 

عضو هیئت مدیره کلینیک ویژه

 

دکتر فرزانه استوار راد 

عضو هیئت مدیره کلینیک ویژه

 

دکتر شیرین مدبرنیا 

عضو هیئت مدیره کلینیک ویژه